11 maja 2022

Komunikat Rady Społecznej

29 kwietnia odbyło się zebranie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim. Publikujemy komunikat wydany po spotkaniu.

Rada Społeczna zebrała się na zaproszenie J.E. Księdza Arcybiskupa Metropolity Wiktora Skworca 29 kwietnia 2022. Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym, po raz pierwszy od czasu wprowadzenia ograniczeń pandemicznych. Po powitaniu i wysłuchaniu przedstawionego przez ks. Arcybiskupa sprawozdania z wizyty w Watykanie, Rada podjęła następujące tematy:

  • Wojna na Ukrainie i - będąca jej konsekwencją - fala migracji. Zwrócono uwagę na skalę i formy pomocy uchodźcom z Ukrainy; omówiono i doceniono dotychczasową postawę społeczeństwa, władz oraz Kościoła wobec uchodźców oraz rozważono kwestie związane z działaniami na rzecz integracji rodzin ukraińskich, które zdecydują się pozostać w Polsce. Obok aspektów humanitarnego i charytatywnego oraz etycznego i organizacyjnego podkreślono także znaczenie duszpasterstwa uchodźców w kontekście ekumenicznym oraz wskazano na dynamikę relacji pomiędzy społeczeństwem i władzami Polski a Unią Europejską. Zwrócono uwagę na konieczność wzmożenia działań na rzecz łagodzenia traumy wywołanej przez medialny obraz wojny oraz na znaczenie ewangelicznego myślenia i działania wobec wojny, jej sprawców i jej skutków.
  • Rada Społeczna wysłuchała komunikatu dyrektora Instytutu Kultury „Panteon Górnośląski” arch. Ryszarda Kopca oraz zapoznała się z multimedialną prezentacją na temat stanu zaawansowania projektu, zrealizowanych do tej pory inicjatyw oraz harmonogramu i zakresu planowanych działań. Podjęto dyskusję nad metodologią i zakresem prac nad dalszym poszerzaniem zbioru postaci do upamiętnienia w „Panteonie Górnośląskim”. Zwrócono uwagę na potencjał edukacyjny tego projektu, który powinien być wykorzystany w szerokim dialogu społecznym z różnymi środowiskami. Podczas dyskusji kreślono perspektywy kulturotwórczego, integracyjnego oraz tożsamościowego oddziaływania placówki, znacznie wykraczające poza myślenie o „Panteonie” jako o placówce muzealno-wystawienniczej w tradycyjnym tego określenia znaczeniu.
  • Omówione zostały kwestie związane ze zbliżającymi się obchodami setnych rocznic podpisania Aktu Objęcia Górnego Śląska przez Polskę (1922), utworzenia Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego (1923), ukazywania się diecezjalnego tygodnika „Gość Niedzielny” (1923) oraz powołania Diecezji Katowickiej (1925). Członkowie Rady zapoznali się z aktualnym stanem przygotowań oraz harmonogramem obchodów rocznicowych. W dyskusji podkreślano znaczenie społeczne i edukacyjne tych rocznic, dzielono się uwagami i propozycjami ich uczczenia, przywołano zarówno wybitne postaci warte przypomnienia, jak też wartości, jakie przyświecały im w ich życiu i zaangażowaniu społecznym (np. ks. infułat Jan Kapica). W tym kontekście szczególne miejsce zajęła refleksja nad kontynuacją i pomnożeniem dobra, jakie dokonało się w związku z beatyfikacją ks. Jana Franciszka Machy.
  • Dokonano podsumowania okresu ograniczeń pandemicznych oraz dyskutowano o ich konsekwencjach w życiu rodzinnym, parafialnym, społecznym i kościelnym. Zwrócono uwagę na konieczność duszpasterskiego wykorzystania szans, jakie daje zniesienie tych ograniczeń, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz we wzmacnianiu relacji i więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych. W kontekście pandemii i wojny na Ukrainie szczególnie mocno wybrzmiał apel o wzmożenie działań na rzecz ochrony życia od poczęcia, aż po naturalną śmierć.
  • Na zakończenie ponad dwugodzinnego spotkania Rada Społeczna podjęła kwestię bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w górnictwie. Zebranie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim zakończone zostało modlitwą w intencji ofiar wypadków w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, ich bliskich oraz w intencji pokoju na Ukrainie i w świecie.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

 

źródło https://www.archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/2401-komunikat-rady-spolecznej

 

WITAMY

 

 

NA STRONIE PARAFII

 

IZYDORA

 

 

W JANKOWICACH